Ügyfélszolgálat

Szívesen fogadjuk, ha kérdéseit , észrevételeit megosztja velünk!

Telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon H-P 12-19 óra között érhető el a +36209325880 telefonszámon.

Kedves Vásárlóink!

A Korona Vírussal szembeni védekezéssel kapcsolatban, Magyarország Kormánya valamint az Operatív Törzs  útmutatása alapján 2020.03.16-tól üzletünk – PURE STORE | senseofbeauty.hu webáruház 1037 Budapest, Bokor utca 2. – rövidített nyitva tartással 15 óráig tarthat nyitva.

Erre való tekintettel az üzlet ügyeleti rendben működik H-P 12-15 óra között tart nyitva előzetes bejelentkezés alapján!

Webáruházunkba történő megrendeléseket 0-24 órában fogadjuk, a rendelések összekészítését feldolgozását követően indítjuk csomagjainkat.

Csomagküldő partnerünk a Magyar Posta Zrt. Kérjük Önöket, hogy rendeléseik végösszegét lehetőség szerint átutalással vagy bankkártyás fizetéssel teljesítsék, ezzel is elkerülve egy sikertelen kézbesítést követő  postán történő csomagátvételt. Átutalásos és bankkártyás díjfizetési móddal történő fizetés esetén 30.000Ft feletti rendeléseket díjmentesen szállítjuk ki, mint ahogy ezt korábban is tettük, 30.000Ft alatt reneléseket kedvezményesen 1.490Ft- ért szállítjuk ki.

Utánvételes szállításunkat nem függesztjük fel, lehetőség van a kiszállításkor bankkártyával történő fizetésre is. Bővebben a Szállítási Feltételek menüpont alatt tájékozódhat!

Megértésüket köszönjük!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Kérdés témája (kötelező)

Üzenet

Fontos információk

Megrendelés lemondásának módja és feltételei

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Letölthető és nyomtatható pdf

1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

1.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, attól függően, hogy a vállalkozás nem vállalta e át a költség viselését (például, ingyenes kiszállítás esetén a vásárló nem fizette meg a szállítás költségét).

1.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

1.5 A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

1.6. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

1.7 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli, kivéve ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez ragaszkodik, úgy annak költsége a Vásárlót terheli.

1.8 Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.

1.9 Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

1.10. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

1.11 Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és használatának megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

1.12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

1.13. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

1.14. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

1.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

1.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

1.17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

1.18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

1.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

1.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

1.2. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

1.2. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

1.2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

1.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

1.4. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

1.5. A szavatossági igény esetén történő eljárás

1.6. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

1.7. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

1.8. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

1.9. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

1.10. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

1.11. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

1.12. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

Vegyes Rendelkezések

1.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

1.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

1.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

1.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Jelen tájékoztató a Pure Store Kft – senseofbeauty.hu vásárlói számára készült, érvényes visszavonásig.

 1. július 15.

Termék visszaküldési adatlapot innen tudja letölteni

termek_visszaküldési_adatlap_20150715

Kérjük, hogy a Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése tájékoztatónkat a termék visszaküldése előtt olvassa el, www.senseofbeauty.hu oldalunkon az ügyfélszolgálat menüpontban, köszönjük!

Rendelés sorszáma:

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Vásárló email címe:

Vásárló telefonszáma:

A visszaküldött termék (kérjük, karikázza be a megfelelő sorszámot):

1.bontatlan csomagolás

2.bontott csomagolás nem használt

 1. bontott csomagolás és használt

Kérjük, egyéb probléma esetén külön részletezze a visszaküldés okát, pl. gépek működésképtelensége esetén az észlelt hibajelenséget!

Dátum:                                                                                               Vásárló neve, aláírása

Fontos információk:

Kibontott és használt kozmetikai terméket, gépet, géleket, élelmiszert, orvostechnikai eszközöket, nem áll módunkban visszavenni. A termék visszaérkezésekor annak csomagolását, esetleges használatát ellenőrizzük, a visszaküldött áruról fényképes jegyzőkönyvet készítünk.

A higiénés termék ára elállás esetén csak bontatlan csomagolás megléte mellett utalható vissza.

Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.

Javasoljuk, a visszaküldendő terméket ajánlott küldeményként történő feladását.

Kérjük az eredeti számlát, gépek esetében annak jótállási jegyét is visszaküldeni!

Egyéb tudnivalók:

 

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-a

szerint ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról:

Az Ön által vásárolt termék eladója a számla fejlécében „szállító”-ként megnevezett

Pure Store Kft.  A Szállító és Ön között szállítási szerződés (adásvétel) jött létre.

Az Ön által megrendelt termékek megnevezését, darabszámát, vételárát és ÁFA

tartalmát valamint a szállítás módját és díját a számla adatai tartalmazzák.

Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendelet alapján Ön a termék kézhezvételét követő 14

napon belül jogosult elállni a szerződéstől.

Az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

Figyelem! Nem gyakorolható az elállás joga az alábbi termékek esetén, ha a termék csomagolása nem sértetlen: intim és higiénés termékek, étrend kiegészítők, élelmiszerek, vitaminok, kellékek, kozmetikumok és egyéb hasonló termékek esetén, amelyek a Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint természeténél fogva vissza nem szolgáltatható terméknek minősülnek.

Más termékkörök esetén a termék sérüléseiből és nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megfizetése Önt terheli. Elállás esetén a termék vételárát és a szállítási költséget legkésőbb 30 napon belül visszatérítjük.

A jótállásra az Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai vonatkoznak.

Átvételkor észlelt hibás terméket a következő címre küldheti vissza:

senseofbeauty.hu | PURE STORE 1037 Budapest, Bokor u. 2.

Átvétel utáni, jótállási időn belüli hibákkal a jótállási jegyen található szervizhez kell fordulni, a Sense Of Beauty Shop nem jogosult az esetleges hibák kivizsgálására, annak javítását csak a szakszerviz végezheti! A nem rendeltetésszerű használatból és sérülésekből eredő meghibásodásra, a természetes kopásra, stb. a jótállás nem vonatkozik. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből fakadó jogait.

Bármilyen kérdése esetén készségesen állunk rendelkezésére az info@senseofbeauty.hu email címen.

A szerződés egyéb rendelkezései megtalálhatók a webáruházunkban a www.senseofbeauty.hu oldalon!

Panaszkezelés

Letölthető és nyomtatható pdf

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@senseofbeauty.hu e-mail címen, vagy levél útján senseofbeauty.hu | PURE STORE – 1037 Budapest, Bokor u. 2. fsz. üzletsor címen is közölheti, vagy üzletünkben – senseofbeauty.hu | PURE STORE 1037 Budapest, Bokor u. 2. fsz. üzletsor címen személyesen – szóban vagy írásban is benyújthatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja, a panaszt esetleges elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Jelen tájékoztató a Pure Store Kft – senseofbeauty.hu vásárlói számára készült, érvényes visszavonásig.

 1. július 15.